§ 1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej “OWS” znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży mięsa i produktów mięsnych (zwanych dalej łącznie “Towarami”) zawieranych pomiędzy Ubojnią Zwierząt Rzeźnych MIR-KAR Halina Franczak, Makowiska, ul. Radomszczańska 82, 98-330 Pajęczno, o numerze NIP PL574-142-26-36 zwaną dalej “SPRZEDAWCĄ” a jej kontrahentami, zwanymi dalej “KUPUJĄCYM” bez względu na miejsce i kraj ich siedziby, czy miejsce i kraj zamieszkania.

§ 2.

 1. Niniejsze warunki stanowią integralną część umów, o jakich mowa w § 1 powyżej.
 2. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą SPRZEDAWCY.

§ 3.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez złożenie przez KUPUJĄCEGO zamówienia i jego przyjęcia przez SPRZEDAWCĘ, bądź też z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia umowy.
 2. Zamówienie KUPUJĄCY składać może pisemnie, faxem lub e-mailem.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania KUPUJĄCEMU potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ listem poleconym, faxem lub e-mailem.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów dochodzi z chwilą złożenia oświadczenia przez SPRZEDAWCĘ o przyjęciu zamówienia, bądź też z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia umowy.

§ 4.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią zaakceptowanego i potwierdzonego przez SPRZEDAWCĘ zamówienia, zastosowanie mają postanowienia przedmiotowego zamówienia.

§ 5.

Zamówienie składane SPRZEDAWCY winno obligatoryjnie wskazywać:

 • rodzaj zamawianego Towaru;
 • ilość zamawianego Towaru;
 • cenę jednostkową oraz cenę łączną (sumaryczną) zamawianego Towaru,
 • termin płatności ceny sprzedaży;
 • miejsce wydania Towaru KUPUJĄCEMU.

§ 6.

KUPUJĄCY bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY nie ma prawa przenieść praw wynikających z zawartej ze SPRZEDAWCĄ umowy sprzedaży Towarów.

§ 7.

 1. KUPUJĄCEMU przysługuje prawo reklamowania Towaru lub opakowania, przy zachowaniu procedury opisanej niżej w ust. 2 – 7. SPRZEDAWCA kwalifikuje Towar lub opakowanie do reklamacji jedynie wtedy, gdy zachowano poniższą procedurę.
 2. KUPUJĄCY zgłasza reklamację SPRZEDAWCY w terminie 72 godzin od odebrania Towaru za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, pod rygorem utraty uprawnień KUPUJĄCEGO związanych z wadami Towarów.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zawiera:
  • precyzyjny opis wady Towaru lub opakowania;
  • wydruk temperatur od momentu załadunku aż do miejsca przechowania, chyba że przedmiot reklamacji stanowi wada opakowania;
  • protokół oględzin Towaru;
  • dokumentację zdjęciową;
  • dokumenty przewozowe Towaru podpisane przez kierowcę;
  • lokalizację Towaru w celu przeprowadzenia inspekcji przez SPRZEDAWCĘ.
 4. Dokumentacja zdjęciowa załączona do zgłoszenia reklamacyjnego powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający stwierdzenie zaistnienia wady Towaru lub opakowania oraz w sposób umożliwiający identyfikację Towaru, w szczególności numeru partii.
 5. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY za wady Towaru lub opakowania wygasa w razie wydania przez KUPUJĄCEGO Towaru osobie trzeciej, przed dokonaniem inspekcji Towaru przez SPRZEDAWCĘ.
 6. Podstawę rozpatrzenia reklamacji stanowi inspekcja przeprowadzona przez SPRZEDAWCĘ. W razie dokonania utylizacji Towaru lub opakowania przed przeprowadzeniem inspekcji przez SPRZEDAWCĘ, odpowiedzialność SPRZEDAWCY za wady Towaru lub opakowania wygasa.
 7. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty czynności reklamacyjnych w całości ponosi KUPUJĄCY.

§ 8.

Całość umowy sprzedaży Towarów zawartej między SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM, w tym jej ważność, treść oraz realizacja jak i wynikające z niej stosunki prawne, podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.

§ 9.

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z zawartą między SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM umową sprzedaży Towarów lub jej wykonaniem podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polski sąd powszechny właściwy dla miasta Pajęczna.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

§ 1.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane w dalej „OWZ”, znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów ( zwanych dalej: „Umowami” ), na podstawie których Ubojnią Zwierząt Rzeźnych MIR-KAR Halina Franczak, Makowiska, ul. Radomszczańska 82, 98-330 Pajęczno, o numerze NIP 5830011952 zwana dalej „MIR-KAR” – nabywa od osób trzecich zwanych dalej: „KONTRAHENTEM” mięso lub inne produkty (wyroby) mięsne (zwane dalej łącznie „Towarami”) bez względu na miejsce zawarcia Umowy, kraj siedziby, miejsce i kraj zamieszkania KONTRAHENTA.

§ 2.

 1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Umów, o jakich mowa w § 1 powyżej.
 2. Zmiana lub wyłączenie stosowania poszczególnych postanowień OWZ może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą MIR-KAR.

§ 3.

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez MIR-KAR zamówienia, lub poprzez zawarcie i podpisanie przez przedstawiciela MIR-KAR mowy w formie pisemnej.
 2. Faktura VAT podpisana przez przedstawiciela MIR-KAR jest równoznaczna z zawarciem Umowy Towaru określonego w tej fakturze na warunkach w niej określonych.

§ 4.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWZ a treścią zaakceptowanego i potwierdzonego przez MIR-KAR zamówienia bądź też Umowy, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia podpisanego przez MIR-KAR zamówienia lub Umowy.

§ 5.

KONTRAHENT bez pisemnej zgody MIR-KAR nie ma prawa przenieść praw wynikających z zawartej z MIR-KAR Umowy dotyczącej Towarów.

§ 6.

Całość Umowy dotyczącej Towarów zawartej między MIR-KAR a KONTRAHENTEM, w tym jej ważność, treść oraz realizacja jak i wynikające z niej stosunki prawne, podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.

§ 7.

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z zawartą między MIR-KAR a KONTRAHENTEM Umowy dotyczącej Towarów lub jej wykonaniem podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polski sąd powszechny właściwy dla miasta Pajęczno.

 

Na naszych stronach używamy technologii takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu. Nasi zaufani partnerzy również mogą używać mechanizmu cookie na naszych stronach.
Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną Polityką prywatności serwisu.
Klikając przycisk „Akceptuję” zgadzasz się na postanowienia zawarte w Polityce prywatności